Klimaindsatser I Fredericia

Vi har de seneste år lavet en lang række indsatser og anlægsprojekter for at forhindre oversvømmelser efter skybrud, eller det man med et farverigt udtryk kalder ”monsterregn”.

De tekniske data fortæller at behovet, hvis vi skal overholde servicemålene på området, siger at en såkaldt 20 års hændelse i Ullerup bæk er på 40.000 m3 vand og i Erritsø bæk er det 20.000 m3 vand. Vi gør dog hvad vi kan for at vandløb og søer kan rumme så meget vand som muligt – under hensyntagen til landskabet og naturværdierne.

Vi har oprenset og fjernet omfattende kantbevoksning ved Golfbanesøen og søen ved hundeskoven i Randdal. Pointen er overordnet at opstuve så meget vand vi kan i søerne, når det regner meget. Udfordringen på stederne er, at rørlægningen under jernbanen har kun en begrænset kapacitet. Begge steder blev de grimme regnvandsbassiner i cement fjernet og erstattet af en lille naturligt udseende sø med samme funktion og mere volumen.

Ved Golfbanen kan der opstuves over 15.000 m3. Det foregår ved at regnvandet fra Vejlevej og Korskærparken ledes gennem forbassinet – som nu ligner en naturlig sø. Herfra ledes det over i Ullerup bæk, hvis der ikke er plads grundet meget vand, så stuves vandet op i søen.

Samtidig så løber vandet jo også i bækken og når det regner meget og når vandstrømmen når 700 l/s – så ledes også bækvandet ind i søen. Søen kan opstuve en vandstandsstigning på 1 m. Selve Madsbysøen ved minibyen udnyttes på samme måde.

Korskilde sø i Erritsø blev oprenset for slam og kantbevoksning, så søen kunne rumme større vandmængder. Samtidig blev den omgivende skov udtyndet, så både skov og sø fremstår mere lysåben og indbydende at færdes i.

Ved Erritsø bæk har vi etableret en dæmning over bækken ved Mølleskovvej, der er lavet en omfattende vandløbsrestaurering, så bækken slynger sig mere naturligt i landskabet. Og vi har bygget et regnvandsbassin ved Erritsø Mosevej, med en naturlignende udformning. Efterfølgende er der anlagt stier langs bækken, så man kan komme tættere på et ganske fantastisk naturområde.

Skovhavebækken

Et af de mindre projekter er Skovhavebækken. Bækken er knap 900 m lang, omgivet af parcelhusbebyggelse. Den har sit udspring nær Mosegårdsvej og sit udløb i Lillebælt. Bækken løber i en smal slugt igennem et skov- og kratområde, under vejforløb mv. er bækken rørlagt. Regnvand fra nærliggende områder ledes gennem rør til et dæmningslignende bygværk ved Mosegårdsvej.

Vandløbet har været voldsomt belastet ved store regnskyl. Store mængder overfladevand fra de befæstede arealer, som bebyggelse jo medfører, gjorde, at vandmasserne gravede og eroderede i vandløbsbunden, i brinkerne og påvirkede miljøtilstanden i bækken ganske negativt.

Der er nu bygget et forsinkelsesbassin, som skal neddrosle vandmængderne fra oplandet ved udløbet til naturlig afstrømning.

Målet med projektet var at vandmængderne bremses før udløbet, for at modvirke overbelastning, og forebygge oversvømmelser. Den lille eksisterende sø er blevet udvidet og ombygget til en overløbssø/forbassin med permanent vandspejl, sandfang og olieudskiller. Derudover er en ca. 160 m lange vandløbsstrækning inddraget til opstuvningsbassin/gennemløbsbassin.

Ved større regnskyl holdes vandet tilbage med en regulator, som er indbygget i overløbsbygværket/dæmningen. Det betyder, at vandet opstuves og forsinkes i ådalen.  Den indbyggede regulator i dæmningen styres automatisk af vandføringen og lukkes ved større regnskyl, så der kun sendes en reguleret mængde vand videre til Skovhavebækken.

Fiskene kan frit passere dæmningen og svømme opstrøms til områder med gydegrus, som lokale skolebørn har hjulpet til med at etablere. Derudover trampes der sti over dæmningen, som binder Krengerupvej sammen med Snaremosevej.