EN HVERDAG, DER HÆNGER SAMMEN – i min optik

Af Christian Bro

Fredericia er fantastisk.

En by og en kommune med dybe og særlige historiske rødder. Centralt placeret midt i Danmark. Med masser af natur og grønne områder. Præget af de arbejdspladser, som har givet grundlag for vækst og velfærd. Hjemsted for alle slags virksomheder – fra iværksætteren med den lille forretning og enkeltmandsvirksomhed til de helt store internationale koncerner. Med masser af græsrødder og foreninger og med et ambitiøst idræts- og kulturliv. Og altid med fokus på en ordentlig velfærd for borgerne i alle livets faser.

Vi har meget at være stolte af i Fredericia!

Byen og kommunen har været igennem en overvældende omstilling og udvikling siden årtusindskiftet. Det har ikke været uden udfordringer, men vi må ikke gå i stå – udvikling og forbedring til vores fælles bedste skal fortsætte.

For Socialdemokratiet er udgangspunktet, at Fredericia kommune skal være den samlende kraft, der skaber en hverdag, der hænger sammen. Det er en fælles opgave at sikre, at vi fredericianere kan leve livet fuldt ud i Danmarks bedste kommune. Det gælder over en bred kam – fra sikre cykelstier over gode daginstitutioner og dagpleje, til stærke folkeskoler og ungdomsuddannelser. Fra ordentlige idræts- og fritidsfaciliteter til byens fester og events, der skaber liv og glade dage. Fra et sundhedshus til en tryg og omsorgsfuld pleje, når vi bliver gamle og får brug for det.

Det er det, en kommune for alvor skal måles på – og det er det, vi går til valg på!

Gl.Havn for ikke så mange år siden

Økonomi, vækst og bosætning

Fundamentet for en sund kommunal økonomi er byens borgere – og selvfølgelig de virksomheder og arbejdspladser hvor de tjener deres løn.

Vi ser gerne at de arbejdspladser faktisk ligger i Fredericia, så derfor vil vi fortsætte med at tiltrække virksomheder til kommunens erhvervsområder, og vi vil sikre, at kommunen opleves som hurtig, servicemindet og fleksibel.

Men vi har 2 store udfordringer, hvis vi skal have råd til det, der er vigtigt for os.

Den ene er, at arbejdsløsheden er for høj i Fredericia. Mange har aldrig fået fodfæste på arbejdsmarkedet og for mange kommer ikke i job igen, hvis deres arbejdsplads lukker, eller de af anden årsag mister beskæftigelsen.

Den anden udfordring er, at for mange der arbejder i Fredericia ikke flytter hertil. Den skævhed skal vi rette op på, for vort fælles bedste.

Vi tror dog ikke på, at spilde borgernes skattekroner på dyre annoncekampagner for at få nye borgere til byen.

Vi tror i stedet på, at Fredericia kan blive kendt som byen, hvor hverdagslivet hænger sammen, hvor der er tryghed og velfærd, og hvor der er rent, grønt og dejligt at leve og bo.

Byudvikling

Selvom vi er nået langt i fornyelsen af Fredericia, har vi fortsat behov for at udvikle byens rum. Ikke alene skal vi udvikle Kanalbyen – vi skal også have en dialog med hinanden om, hvordan vi kan gøre Fredericias bymidte endnu mere attraktiv for både borgere og gæster.

Vi inviterer derfor til en visionær drøftelse om brugen af byens pladser, torve, gader og såmænd også de mange kulturhuse, der kun anvendes i få af døgnets timer. Kan vi bruge byens rum til at skabe mere nærvær og fællesskab?

Kemiragrunden nu Kanalbyen

Børn og unge

Fredericia har gode dagtilbud for de mindste, båret af dygtige medarbejdere i institutioner og dagpleje. Og heldigvis kommer der hele tiden nye, små verdensborgere til i Fredericia.

På skoleområdet er vi udfordret af, at der er et betydeligt investeringsbehov. Flere skoler er ikke tidssvarende og har indeklimaudfordringer. Det er en opgave for os og det nye byråd at finde pengene til en opgradering af skolerne.

Vi så gerne, at der blev bygget en ny folkeskole i Kanalbyen. Men det kommer næppe til at ske inden for de næste 4 år – der er simpelthen for få skolebørn i midtbyen til at det hænger sammen.

Vi vil bevare og udvikle Ungdommens Hus. Huset er en unik fysisk ramme som mødested for unge i Fredericia. Vi vil lade de unge gentænke Ungdommens Hus med fokus på demokrati og samarbejde – og med respekt for at ungdommens ønsker ikke er stationære!

For forældre og børn er det afgørende, at Fredericia er trygt sted at vokse op. Og det gælder hele vejen – fra sikre veje og cykelstier, trygge og udviklende rammer i daginstitutioner og dagpleje, opdaterede skoler, hvor skolerne leverer uddannelse i verdensklasse. Det er vigtigt, det er dyrt, og det vil vi prioritere.

Kultur, fritid og foreningsliv.

Fredericia har et rigt kulturliv. Fredericia Idrætscenter og hele Madsbyparken fremstår som nationalt anerkendt område for idræt og bevægelse. Vi vil fortsat lægge vægt på udbygning af hele FIC og Madsby-området

Kongensgade 111 er hjemsted for Den kreative skoles mange livsbekræftende aktiviteter for særligt børn og unge. Vi foreslår, at Den Kreative Skole får yderligere en opgave, at introducere især de mindre børn til kulturlivets glæder og muligheder. Det skal selvfølgelig ske i nært samarbejde med byens skoler og daginstitutioner.

Bülows kaserne er i de senere år blevet hjemsted for rigtig mange kulturelle aktiviteter. Vi vil fortsætte den udvikling – og vi vil arbejde for, at Bülows kaserne bliver omdrejningspunktet for de kunstneriske uddannelsers værksteder.

Fredericia mangler fortsat et Fæstningscenter i international klasse. I næste byrådsperiode vil vi sætte fart på planerne om etableringen af dette kulturelle fyrtårn. Vi forestiller os, at Fæstningscentret skal placeres på den gamle Voss-grund.

Uddannelser

Det går fremad med at tiltrække nye uddannelser til Fredericia. Vi har med glæde taget imod regeringens tilbud om nye ingeniøruddannelser til Fredericia. Vi skal videre ad den vej, både for at kunne fastholde unge i byen og for at kunne tiltrække unge udefra.

Derfor vil vi opbygge et campusmiljø i Kanalbyen, hvor uddannelser, ungdomsboliger, fritidsmuligheder og midtbyens forretninger tilsammen skaber ny dynamik – samtidig med at vi bliver dygtigere.

Vi vil i den sammenhæng særligt arbejde for at etablere en trainee-uddannelse for pædagoger i Fredericia – på samme niveau som traiee-læreruddannelsen vi skabte for få år siden.

Social og rummelig

Der skal være plads til alle i arbejdsfællesskabet – også de, der ikke kan tage et almindeligt fuldtidsarbejde. Vi skal tage os af hinanden, hvis vi får brug for hjælp – det skaber tryghed og muligheder for den enkelte og binder os sammen.

Vi vil styrke arbejdet med at bryde den negative sociale arv gennem tidlig indsats i livet for udsatte børn, men også en styrket, inkluderende indsats for udsatte unge og ældre, gennem et rummeligt arbejdsmarked.

Vil skal arbejde med styrket fokus på inklusion af udviklingshæmmede i alle livets forhold. Og vi skal sikre en god og tryg ældrepleje – fra aktive ældre, der kan klare sige selv, over seniorfællesskaber til plejehjem. Rammerne for gode sundhedstilbud til alle sikrer vi gennem udbygning af Sundhedshuset.

Vi vil og skal fortsat være byen for alle – og byen der har brug for alle!

Klima, grøn omstilling og bæredygtighed

Vi har sat et fælles mål om, at Fredericia skal være CO2 neutral i 2050 – det agter vi at leve op til!

Fredericia har altid været i førertrøjen på grøn omstilling.  Længe før det blev moderne sorterede vi vort affald – og arbejdede målrettet for grøn og bæredygtig energi til opvarmning og kollektiv transport. Ligesom vi tidligt tog hånd om klimaudfordringerne ved stigende nedbørsmængder og stormflod.

Nu – hvor indsatserne er blevet folkeeje – skal vi selvfølgelig forsat være foregangskommune. Vi skal være skarpe i vore prioriteringer, så vi løbende understøtter overgangen til et bæredygtigt samfund, hvor hensynet til klima, miljø og natur altid kommer i første række.

Og vi har til alt held både borgere der vil, og et erhvervsliv, der støtter op.

Både på viden og på indsatser huser vi allerede en lang række virksomheder, der er førende indenfor hver deres niche i energiomstillingen. Nye virksomheder og nye teknologier vil derfor sætte deres tydelige præg på Fredericia i den nærmeste fremtid – vi er godt på vej til at blive knudepunkt for grøn omstilling i Danmark!

Stolt gammel eg ved Snaremosevej – sådan en gammel skabning betyder rigtig meget for biodiversiteten

Biodiversitet

Fredericia er en grøn by. Skov, krat, vandhuller og levende hegn skaber grønne korridorer, som binder kommunen sammen. Vore omgivelser bærer i det hele taget præg af en lang og sammenhængende indsats på netop det område.

Vi agter dog ikke at hvile på laurbærrene. Vi skal have flere grønne åndehuller, hvor byens borgere kan færdes og finde ro. Vi skal styrke biodiversiteten og i hele kommunes virke understøtte omstillingen til et samfund, hvor planter og dyr igen trives.

Kommunen som arbejdsplads.

Fredericia Kommune er med sine 4.000 medarbejdere kommunens suverænt største arbejdsplads. Medarbejderne løser velfærdssamfundets kerneopgaver og helt uundværlige.

Vi vil fortsætte udviklingen af den kommunale organisation – i dialog med medarbejderne og i respekt for deres faglighed og kompetence. Vi vil rette til, lave om og skære fra og lægge til og altid arbejde på, at gøre tingene bedre og klogere.

Kommunens virke må altid diskuteres. Men vi tager skarpt afstand fra, når partipolitiske diskussioner udarter til angreb på kommunens ansatte, herunder på enkelte medarbejdere. Det er uværdigt, og det har der været for meget af i Fredericia. Den uvane vil vi have stoppet!

Vi forpligter os på at drive kommunen som en ordentlig arbejdsplads, baseret på tillid, ordentlighed og ordholdenhed – og ikke mindst arbejdsglæde.

De næste 10 år

Vi skal sikre en ordentlig velfærd, så hverdagen hænger sammen. Og vi skal sammen skabe nye byrum og nye fællesskaber, som gør det mere attraktivt at vælge Fredericia som hjem eller vælge Fredericia som mål for familiens næste besøg eller indkøbstur. Det kræver vilje, mod og politisk dialog.

 Et spændende kultur- og idrætsliv bliver fremover en helt afgørende faktor, når folk skal vælge, hvor de vil bosætte sig. Og kultur- og idrætslivet giver livsglæde og fællesskaber for byens borgere.

I udbygningen af vores kommune skal vi også sikre balancen mellem Kanalbyen og den del af Fredericia, der ligger udenfor voldene. Det er trods alt den største – vore landsbyer og forstæder må ikke kobles af udviklingen.

Og så kommer vi til at satse massivt på den grønne omstilling – alle steder og i alle sammenhænge – og i hele kommunen.  Det er helt afgørende at vi tør tage de rigtige beslutninger – også lokalt.

Socialdemokratiet vil i de næste 10 år sætte sig i spidsen for dialogen. Vi insisterer på, at ”kommune” betyder fællesskab og at de bedste beslutninger træffes netop i fællesskab – med borgerne, med virksomhederne, med foreningerne og i byrådet!